BytOFFsky Festival

 

BytOFFsky Festival – Czas teatru, muzyki i spotkań artystycznych w Bytowie

BytOFFsky Festival to kilka dni spotkań artystycznych, przedstawień teatralnych, plenerowych dla szerszej publiczności,, koncertów, warsztatów teatralnych i muzycznych w szkołach, pokazów powarsztatowych, spotkań autorskich, seminariów, wystaw, projekcji filmowych.

BytOFFsky Festival to niecodzienne przedsięwzięcie. Bytów przez kilka dni jest miastem teatru i muzyki. W 2012 roku odbyła się już czwarta edycja festiwalu. W ubiegłych latach w ramach festiwalu wystąpiły w Bytowie m.in. teatry z: Poznania, Łodzi, Szczecina, Koszalina, Gdańska, Warszawy, Goleniowa, Maszewa, Krakowa, Słupska, Bydgoszczy; zagrały zespoły muzyczne z Anglii, Krakowa, Słupska i Łodzi. Gościem specjalnym BytOFFsk’iego Festivalu w 2011 r. był wybitny polski aktor – Jan Peszek.

Przedstawiania teatralne, spektakle itp. są realizowane w Muzeum Zachodniokaszubskim, Bytowskim Centrum Kultury, na bytowskim zamku i/lub bytowskim rynku. Koncerty festiwalowe odbywają się w klubie festiwalowym – w restauracji „Zamek” lub restauracji „Jaś Kowalski”, a warsztaty teatralne w bytowskich szkołach. Wszystkie działania festiwalowe są ogólnodostępne, impreza nie jest biletowana, tzn. darmowa dla wszystkich zainteresowanych.

Celem festiwalu jest edukacja kulturalna i aktywizacja społeczności małego miasta w kontekście realizowanego na jej terenie wydarzenia artystycznego o charakterze międzykulturowym. Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości, promowanie zachowania tożsamości kulturowej, języka kaszubskiego i rodzimych tradycji wśród mieszkańców regionu. Promocja turystyczno – kulturalna regionu jako przestrzeni międzynarodowego forum wymiany doświadczeń artystycznych. Projekt jest realizowany we współpracy z całym środowiskiem lokalnym. Festiwal jest swoistym „świętem artystycznym”, angażującym zarówno miejscowych twórców sztuki, młodzież i nauczycieli, przedsiębiorców jak również wszystkich mieszkańców Bytowa i okolic, którzy czując się „gospodarzami przyjmującymi u siebie gości”, udzielają organizatorom wszechstronnego wsparcia i licznie uczestniczą we wszystkich promowanych wydarzeniach.

Dzięki kontaktom i pomocy merytorycznej, technicznej i organizacyjnej ze strony partnerów lokalnych i krajowych możliwa jest realizacja bardzo bogatego programu artystycznego (obejmującego także zespoły teatralne i muzyczne z zagranicy) przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Realizacja wydarzenia artystycznego o tak kompleksowym, wielokierunkowym charakterze jest swoistym posumowaniem i ukoronowaniem szeregu działań kulturotwórczych, realizowanych przez Bytowskie Centrum Kultury na tym terenie, a także budowanej konsekwentnie od kilku lat sieci partnerskiej współpracy zarówno w wymiarze lokalnym, jak również ogólnopolskim i międzynarodowym. Wszyscy partnerzy projektu uczestniczyli wcześniej w sposób bezpośredni w innych inicjatywach realizowanych, współorganizowanych lub wspieranych przez Bytowskie Centrum Kultury i stali się „miłośnikami Kaszub”, co nadaje tej współpracy bardzo wymierny, osobisty charakter i sprawia, że Bytoffsky Festival jest przede wszystkim spotkaniem ludzi żywo zainteresowanych rozwojem tego miejsca, odkrywaniem i promowaniem kaszubskiej kultury, ochroną tradycji. Możliwość realizacji festiwalu jest kolejnym etapem integrowania społeczności lokalnej wokół wydarzenia artystycznego o wysokiej randze, a zarazem okazją do wypromowania ich osiągnięć i podsumowania całorocznej pracy twórczej i badawczej. Przedsięwzięcie jest innowacyjne, jest rezultatem własnej inicjatywy instytucji, która dzięki swoim dotychczasowym działaniom zdobyła partnerów – uczestników zagranicznych). Jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy organizacjami z wielu różnych elementów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i samorządem, której efektem jest realizacja projektu składającego się z wielu różnych elementów (łączącego propozycje prezentacyjne, kulturotwórcze, badawcze i edukacyjne), odpowiadającego na potrzeby różnych środowisk i wpływającego w sposób znaczący na rozwój kultury i promocję wartości związanych z tradycją regionu.

Projekt zakłada działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, wyrównywania szans i aktywizacji młodzieży, angażuje też do pracy liczną grupę wolontariuszy, a także rozwija (poprzez wymianę doświadczeń i wsparcie organizacyjno – techniczne) potencjał instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

BytOFFsky Festival w liczbach:

·         3-4 dniowe spotkanie kulturalno – artystyczne – BytOFFsky Festival – 1

·         Liczba artystów prezentujących spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty, seminaria – co najmniej 50

·         Liczba i rodzaj (różne formy i nurty sztuki) – co najmniej 12, tj. średnio: 8 spektakli, 1 widowisko, 2-3 wieczory koncertowe, 1 wystawa, dyskusje z twórcami o proponowanych przez nich formach artystycznych

·         Warsztaty edukacyjne dla uczniów bytowskich szkół – 5

·         Liczba uczestników warsztatów (młodzież i pedagodzy z regionu) – łącznie przeszło 120

·         Liczba widzów (mieszkańców regionu i gości/turystów) na poszczególnych prezentacjach – od 80 do 250, łącznie ok. 1.500

·         Liczba wydrukowanych i rozdanych promocyjnych materiałów festiwalu i wydawnictw festiwalowych (plakaty, informatory, programy, materiały promocyjne dla uczestników festiwalu) – 3.000 szt.

·         Liczba wolontariuszy – 15

Organizatorzy:

·         Bytowskie Centrum Kultury

·         Bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

·         Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie

·         Teatr Zamowa 2

·         Stowarzyszenie KIETA

Przedstawienia teatralne, spektakle itp. są realizowane w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim, Bytowskim Centrum Kultury, na bytowskim zamku i/lub bytowskim rynku. Koncerty festiwalowe odbywają się w klubie festiwalowym – w restauracji „Zamek” lub restauracji „Jaś Kowalski”, a warsztaty teatralne w bytowskich szkołach.

Wszystkie działania festiwalowe są ogólnodostępne, impreza nie jest biletowana tzn. darmowa dla wszystkich zainteresowanych.

BytOFFsky Festival promowany jest w wymiarze lokalnym i regionalnym poprzez: wydawnictwa promocyjne (plakaty, afisze, ulotki A3 4-stronicowe z dokładnym programem i opisem działań, które są dodatkiem do lokalnej prasy), łącznie ok. 3.000 szt. – dystrybuowane w całym regionie przez wolontariuszy oraz organizacje współpracujące); media lokalne i regionalne (m.in. Kurier Bytowski, Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Radio Weekend, strony BCK, ZKP i inne) oraz w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym promocja odbywa się przez: partnerów projektu, zaproszone grupy teatralne, zespoły, zaprzyjaźnione ośrodki kultury; strony internetowe: kaszubi.pl, Kaszuby.pl, wrotapomorza.pl, zielonesercepomorza.pl, www.pds.org.pl, www.bytow.com.pl, www.bck-bytow.pl, www.gp24.pl, www.kurierbytowski.com.pl, facebook oraz „mailing” informacyjny – z wykorzystaniem bazy danych organizatorów i organizacji współpracujących.